Generelt
Lejemålet fastlægges for et ophold som begynder og slutter på de datoer, der er anført i lejeaftalen. Lejemålet kan ikke overdrages til tredje part (videreudlejning).Lejeren skal sikre at lejemålet forløber fredeligt, i overensstemmelse med husets formål og hensynstagen til naboer.

Husregler
Huset må maksimalt bebos af 6 personer.
Husdyr og enhver form for kæledyr i huset eller på grunden er ikke tilladt. Udlejer forbeholder sig ret til at bortvise overskydende antal personer og husdyr.
Huset er absolut røgfrit. Det er ikke tilladt at ryge i huset, heller ikke under emhætte, ud af vinduer eller døre.
Overnatning i telte, campingvogn o. lign. på grunden er ikke tilladt.
Brænde til brændeovn er inkluderet i lejeaftalen.
Ved indgåelsen af lejeaftalen erklærer lejer, at lejer ikke vil rejse krav overfor ejeren af ferieboligen, i tilfælde af ulykker på ejendommen.
Herunder:
Anvendelse af trampolin og andre legeredskaber sker på lejers fulde ansvar. Maksimal belastning 150 kg. på trampolin.
Trappe til hems må ikke benyttes til mere end 1 person ad gangen. Maksimal belastning 100 kg. Anvendelse af hems til leg og soveplads, sker på lejers eget ansvar.

 
Rengøring
Rengøring af huset påhviler lejer. Ved afrejse skal huset efterlades i ryddelig og rengjort stand. Dette gælder også service og inventar samt brændeovn, bageovn og grill, hvis disse har været brugt. Rengøring og inventar kontrolleres efter afrejsen af udlejer, som forbeholder sig ret til at modregne evt. mangler i det resterende forbrugsdepositum.
 
Lejers afbestilling af lejemålet
Afbestilling af lejemålet skal ske skriftligt til udlejer og er først gældende når den er modtaget og bekræftet af udlejer. Udlejer vil opkræve afbestillingsgebyr til dækning af udgifter og tabt lejeindtægt efter følgende regler:

•Indtil 8 uger før lejemålets begyndelse opkræves 25% af det fulde lejebeløb – dog mindst 500 kr.

•Mellem 8 og 4 uger før lejemålets begyndelse opkræves 50% af det fulde lejebeløb.

•Ved afbestilling senere end 4 uger før lejemålets begyndelse, eller efter ankomstdagen, eller ved udeblivelse, opkræves 100% af det fulde beløb.
Hvis opholdet på grund af omstændigheder, som ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, bliver gjort umuligt eller urimeligt besværliggjort som følge af force majeure (f.eks. ved krig, generalstrejke, epidemier, naturkatastrofer o. lign.), så kan udlejer eller lejer annullere lejeaftalen. Hvis aftalen annulleres kan udlejer forlange en forholdsmæssig erstatning for de allerede afholdte omkostninger, eller for de omkostninger, der er forbundet med opholdets ophør.
Udlejers annullering af lejemålet
Hvis lejer ikke overholder de angivne betalingsfrister, er udlejer berettiget til at annullere lejeaftalen.
Hvis lejer, dennes ledsagere eller gæster vanrøgter eller ved grov forsømmelse beskadiger huset eller inventar, vil det medføre øjeblikkelig ophævelse af lejemålet og udlejer forbeholder sig ret til, udover leje og depositum, at gøre krav på erstatning for samtlige omkostninger i den forbindelse. Evt. meromkostninger i.f.m. hjemrejse afholdes af lejeren selv.
Udlejers ansvar
Det er udlejers ansvar at huset og grunden fremstår som beskrevet på denne hjemmeside, og at inventar som fremgår af inventarlisten er tilstede og fungerer i forhold til hvad der normalt kan forventes.
Ved mangler forpligter udlejer sig til, straks efter anmeldelse fra lejer, at udbedre disse. Hvis en mangel er til gene for lejer, og såfremt lejer er uden skyld i denne mangel, kan lejer forlange et forholdsmæssigt nedslag i lejebeløbet indtil manglen er udbedret.
Hvis en mangel er så omfattende, at det vil medføre en væsentlig forringelse af opholdet, og hvis denne mangel ikke kan udbedres inden for rimelig tid, kan lejer skriftligt opsige lejekontrakten og kræve lejebeløbet tilbagebetalt fra det tidspunkt, hvor skaden eller manglen anmeldes. Hvis manglen skyldes grov forsømmelse fra udlejers side, kan lejer kræve erstatning for mangelfuld opfyldelse af lejekontrakten, dog maksimalt det dobbelte af lejebeløbet. Anmeldelse af skader og mangler skal ske omgående til udlejer.

 
Kontakt os på telefon: 48488038 eller e-mail: jacob@riedel-net.dk hvis du ønsker yderligere oplysninger, eller vil leje huset.